இணைந்து செயல்பட

உன்னை நீயே முழுதாய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில்,

மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதில் உன்னை நீயே தோற்கடிக்க வேண்டும்!

உன்னை நீயே முழுதாய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில்,

மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதில் உன்னை நீயே தோற்கடிக்க வேண்டும்!

ஒன்றுகூடி உழைப்போம்; வளமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம்!